kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 16.04.2009 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 8/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „ Przebudowę drogi powiatowej Nr 1401 B Łękobudy – Milewskie – Andrzejów oraz Nr 1402 B Kujbiedy – Milewskie w m. Milewskie na odcinku 1 112,00 m”..

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Przebudowę drogi powiatowej Nr 1401 B Łękobudy – Milewskie – Andrzejów oraz Nr 1402 B Kujbiedy – Milewskie w m. Milewskie na odcinku 1 112,00 m” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Tiltra Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „Białystok” Spółka Akcyjna , 15-516 Białystok, ul. K Ciołkowskiego 90

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę:

- oferta Nr 1 Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego Tiltra „Białystok” Spółka Akcyjna, 15-516 Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 90 otrzymała – 100,00 pkt.STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski
Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:33 dnia 17.4.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00