kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 60371-2009 z dnia 2009-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1)Zamówienie obejmuje dostawę 1 szt. fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2009 r. lub w 2008 r. lub w 2007 r. i nieużywanego ciągnika z wyposażeniem drogowym. W skład wyposażenia wchodzi: - uniwersalne ramię hydrauliczne - szt. 1, -...
Termin składania ofert: 2009-04-20
________________________________________
Mońki: Dostawa ciągnika drogowego z osprzętem do ścinania poboczy oraz cięcia krzaków i gałęzi.
Numer ogłoszenia: 147222 - 2009; data zamieszczenia: 13.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60371 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciągnika drogowego z osprzętem do ścinania poboczy oraz cięcia krzaków i gałęzi..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę 1 szt. fabrycznie nowego , wyprodukowanego w 2009 r. lub w 2008 r. lub w 2007 r. i nieużywanego ciągnika z wyposażeniem drogowym. W skład wyposażenia wchodzi : - uniwersalne ramię hydrauliczne szt. 1, - głowica gilotyna do cięcia krzaków i gałęzi szt. 1, - głowica do ścinania poboczy szt. 1..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 278622 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Rolmex - Misiuda Spółka jawna, ul. Ściegiennego 264 C, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 278 622,00
• Oferta z najniższą ceną: 278 622,00 oferta z najwyższą ceną: 278 622,00
• Waluta: PLN.

STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:10 dnia 14.5.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00