kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 22.04.2009 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 9/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „ Dostawę ciągnika drogowego z osprzętem do ścinania poboczy oraz cięcia krzaków i gałęzi”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę ciągnika drogowego z osprzętem do ścinania poboczy oraz cięcia krzaków i gałęzi ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

„Rolmex – Misiuda” Spółka jawna, ul. Ściegiennego 264 C, 25-116 Kielce

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jako jedyna ważna oferta jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta ww. firmy. Złożona oferta w kryterium cena otrzymała maksymalną ilość punktów.w/z Starosty
mgr inż. Jan Zabielski
Wicestarosta


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:49 dnia 23.4.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00