kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 02.06.2009 r.
ASI.3431-10/09

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 127286-2009 z dnia 2009-04-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek niżej wymienionych materiałów drogowych: 1/ krawężnik betonowy 100x30x15, w ilości do 4 000 szt., 2/ obrzeże chodnikowe 100x20x6 szare, w ilości do 2 500 szt., 3/...
Termin składania ofert: 2009-05-11
________________________________________
Mońki: Dostawa materiałów drogowych do budowy i remontu chodników
Numer ogłoszenia: 174090 - 2009; data zamieszczenia: 01.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127286 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów drogowych do budowy i remontu chodników.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek niżej wymienionych materiałów drogowych: 1/ krawężnik betonowy 100x30x15, w ilości do 4 000 szt., 2/ obrzeże chodnikowe 100x20x6 szare, w ilości do 2 500 szt., 3/ obrzeże chodnikowe 100x25x8 szare, w ilości do 200 szt., 4/ płytka chodnikowa 35x35x5 szara, w ilości do 36 500 szt., 5/ płytka chodnikowa 35x35x5 kolorowa, w ilości do 1 500 szt., 6/ kostka brukowa grubość 8,0 cm szara, w ilości do 1 600 m2, 7/ kostka brukowa grubość 8,0 cm kolorowa, w ilości do 1 600 m2 8/ kostka brukowa grubość 6,0 cm szara, w ilości do 350 m2, 9/ kostka brukowa grubość 6,0 cm kolorowa, w ilości do 200 m2. 10/ Beton B 10, w ilości do 115 m3.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.31.00-5.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 283205 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Krawężnik betonowy 100x30x15
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Budromat Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa, ul. Kościelna 59, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 16,80 zł/szt.
• Oferta z najniższą ceną: 16,80 zł/szt. oferta z najwyższą ceną: 17,00 zł/szt.
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Obrzeże chodnikowe 100x20x6 szare
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Budromat Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa, ul. Kościelna 59, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 4,80 zł/szt.
• Oferta z najniższą ceną: 4,80 zł/szt. oferta z najwyższą ceną: 5,00 zł/szt.
• Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Obrzeże chodnikowe 100x25x8
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ABW Superbruk Sp. z o. o., Hryniewicze gm. Juchnowiec, 15-001 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 7,80 zł/szt.
• Oferta z najniższą ceną: 7,80 zł/szt. oferta z najwyższą ceną: 8,90 zł/szt.
• Waluta: PLN.
Część NR: 4
Nazwa: Płytka chodnikowa 35x35x5 szara i kolorowa
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Budromat Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa, ul. Kościelna 59, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 2,28 zł/szt. szara i 2,48 zł/szt. kolor
• Oferta z najniższą ceną: 2,28 zł/szt. szara i 2,48 zł/szt. kolor oferta z najwyższą ceną: 2,60 zł/szt. szara i 2,80 zł/szt. kolor
• Waluta: PLN.
Część NR: 5
Nazwa: Kostka brukowa gr, 8 cm szara i kolorowa
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ABW Superbruk Sp. z o. o., Hryniewicze gm. Juchnowiec, 15-001 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 25,70 zł/m2 szara i 26,75 zł/m2 kolor
• Oferta z najniższą ceną: 25,70 zł/m2 szara i 26,75 zł/m2 kolor oferta z najwyższą ceną: 24,90 zł/m2 szara i 27,90 zł/m2 kolor
• Waluta: PLN.
Część NR: 6
Nazwa: kostka brukowa gr. 6,0 cm szara i kolor
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ABW Superbruk Spółka z o. o., Hryniewicze gm. Juchnowiec, 15-001 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 21,50 zł/m2 szara i 22,55 zł/m2 kolor
• Oferta z najniższą ceną: 21,50 zł/m2 szara i 22,55 zł/m2 kolor oferta z najwyższą ceną: 23,00zł/m2 szara i 25,00 zł/m2 kolor
• Waluta: PLN.
Część NR: 7
Nazwa: Beton B 10
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Budromat Leszek Kuprel Kostka Brukowa i galanteria Betonowa, ul. Kościelna 59, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 170 zł/m3
• Oferta z najniższą ceną: 170 zł/m3 oferta z najwyższą ceną: 170 zł/m3
• Waluta: PLN.

wz. Starosty
mgr inż. Jan Zabielski
Wicestarosta


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:10 dnia 3.6.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00