kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 146710-2009 z dnia 2009-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym skrzyniowym lub samowyładowczym o ładowności od 5 - 6 ton przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego. ...
Termin składania ofert: 2009-05-25
________________________________________
Mońki: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego
Numer ogłoszenia: 181976 - 2009; data zamieszczenia: 08.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146710 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym o ładowności od 5 t do 6 t przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego. Przewidywana ilość pracy w okresie realizacji zamówienia do 900 godz..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 45000 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski, ul. Parkowa 15, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 50,00 zł/godz.
• Oferta z najniższą ceną: 50,00 zł/godz. oferta z najwyższą ceną: 58,00 zł/godz.
• Waluta: PLN.

STAROSTA
mgr Zbigniew MęczkowskiAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:46 dnia 9.6.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00