kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 27.05.2009 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 11/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego” .

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski, 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, otrzymała 100 pkt w kryterium cena i jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu .

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %. Pod względem kryterium cena złożone oferty otrzymały następującą punktację:

- oferta nr 1 Roboty Ziemne i Drogowe BARTOSZ Bartosz Borys , Kujbiedy 11, 19-122 Jasionówka otrzymała – 86,21 pkt,
- oferta nr 3 Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15 otrzymała – 100,00 pkt,


w/z STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski
WICESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:19 dnia 27.5.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00