kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

ASI.3400-15/09 Mońki, dnia 17.08. 2009 r.
Mońki: Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 205098 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę nw. dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego: 1) droga powiatowa Nr 1405 B Jasionówka - Górnystok - dr kraj Nr 8 na odcinku 2,25 km; 2) droga powiatowa Nr 1404 B Mońki - Ciesze - Przytulanka - Kalinówka Kość. - Wojtówce - Jasionóweczka - do dr. woj. 671 na odcinku 6,85 km ( odcinek I - 1,45 km, odcinek II - 4,2 km, odcinek III - 0,75 km, odcinek IV - 0,45 km).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 81000 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1405 B Jasionówka - Górnystok - dr kraj. Nr 8 na odcinku 2,25 km (granica powiatu - Czarnystok)
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Bogdan Kuczyński, Romuald Dąbrowski, Grzegorz Wiszowaty, Agnieszka Wiszowata, ul. Osiedle Południe 63/10,, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 32 000
• Oferta z najniższą ceną: 32 000 oferta z najwyższą ceną: 32 000
• Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B Mońki - Ciesze - Przytulanka - Kalinówka Kościelna - Wojtówce - Jasionóweczka - do dr. woj. Nr 671 (na odcinku 4,20 km; Jasionóweczka - Wojtówce)
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Bogdan Kuczyński, Romuald Dąbrowski, Grzegorz Wiszowaty, Agnieszka Wiszowata, ul. Osiedle Południe 63/10, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 49 000
• Oferta z najniższą ceną: 49 000 oferta z najwyższą ceną: 58 200
• Waluta: PLN.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 281228 dnia 17.08. 2009 r.

STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 7:45 dnia 18.8.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00