kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 08.07.2009 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 14/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2371 B ul. Wojska Polskiego w Mońkach na odcinku 696,51 m”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2371 B ul. Wojska Polskiego w Mońkach na odcinku 696,51 m ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o. o. , 15-680 Białystok, ul. Produkcyjna 102

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o. o. , 15-680 Białystok, ul. Produkcyjna 102 i otrzymała – 100,00 pkt.


w/z STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski
Wicestarosta

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 8:59 dnia 9.7.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00