kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 11.09. 2009 r.
ASI.3431-17/09
Mońki: Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 258638 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę nw. dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego : 1)droga powiatowa Nr 1404B Mońki - Ciesze - Przytulanka - Kalinówka Kość. - Wojtówce - Jasionóweczka - do dr. woj. 671 na odcinku 2,65 km ( odcinek I - 1,45 km, odcinek II - 0,75 km, odcinek III - 0,45 km); 2)droga powiatowa Nr 1407 B od dr. woj. Nr 671 Kalinówka Kość. - Starowola - Jaświły - Dolistowo na odcinku 0,65 km Ogólny zakres robót - 3,3 km.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 64400 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B Mońki - Ciesze - Przytulanka - Kalinówka Kość - Wojtówce - Jasionóweczka do dr woj. Nr 671 (na odcinku 1,45 km; wieś Jasionóweczka)
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Dro - Projekt Piotr Łukjańczuk, ul. Wysoki Stoczek 15 B/21, 15-754 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 15200
• Oferta z najniższą ceną: 15200 oferta z najwyższą ceną: 59000
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B Mońki - Ciesze - Przytulanka - Kalinówka Kość - Wojtówce - Jasionóweczka do dr woj. Nr 671 (na odcinku 0,75 km; wieś Wojtówce)
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Dro - Projekt Piotr Łukjańczuk, ul. Wysoki Stoczek 15 B/21, 15-754 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 15200
• Oferta z najniższą ceną: 15200 oferta z najwyższą ceną: 30000
• Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B Mońki - Ciesze - Przytulanka - Kalinówka Kość - Wojtówce - Jasionóweczka do dr woj. Nr 671 (na odcinku 0,45 km; wieś Kalinówka Kościelna)
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Dro - Projekt Piotr Łukjańczuk, ul. Wysoki Stoczek 15B/21, 15-754 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 10000
• Oferta z najniższą ceną: 10000 oferta z najwyższą ceną: 28000
• Waluta: PLN.
Część NR: 4
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407 od dr woj. Nr 671 Kalinówka Kość. - Starowola - Jaświły - Dolistowo (na odcinku 0,65 km; skrzyżowanie z dr 1404B - Kalinówka Kość. za skrzyżowanie)
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Dro - Projekt Piotr Łukjańczuk, ul. Wysoki Stoczek 15 B/21, 15-754 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 24000
• Oferta z najniższą ceną: 24000 oferta z najwyższą ceną: 34500
• Waluta: PLN.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 315370 dnia 11 września 2009 r.
WICESTAROSTA
mgr inż. Jan Zabielski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:11 dnia 14.9.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00