kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 16.09.2009 r.
ASI.3431-16/09
Mońki: Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 251450 – 2009 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą: a) remont drogi powiatowej Nr 1407 B na odcinku Moniuszki - Jadeszki (1650,00 m) i na odcinku Jadeszki - do dr Nr 1850 B (550,00 m), b) remont drogi powiatowej Nr 1391 B Góra - Zygmunty do dr woj. Nr 671 na odcinku 1460,00 m, c) remont drogi powiatowej Nr 1385 B Krypno Kościelne - Ruda - gr. powiatu, w miejscowości Ruda na odcinku 650,00 m, d) remont drogi powiatowej Nr 1841 B Krypno - Bajki Stare - Trzcianne - Kulesze - Downary - dr kraj. Nr 65 w miejscowości Trzcianne na odcinku 150,00 m.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 525468 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Remont drogi powiatowej Nr 1407 B na odcinku Moniuszki - Jadeszki (1650,00 m) i na odcinku Jadeszki - do dr Nr 1850 B (550,00 m)
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG sp. z o. o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 357720,00
• Oferta z najniższą ceną: 357720,00 oferta z najwyższą ceną: 394460,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Remont drogi powiatowej Nr 1385 B Krypno Kościelne - Ruda - gr powiatu, w miejscowości Ruda na odcinku 650,00 m
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG Sp. z o. o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 127920,00
• Oferta z najniższą ceną: 127920,00 oferta z najwyższą ceną: 127920,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 4
Nazwa: Remont drogi powiatowej Nr 1841 B Krypno - Bajki Stare - Trzcianne - Kulesze - Downary - dr kraj Nr 65 w miejscowości Trzcianne na odcinku 150,00 m
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG Sp. z o. o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 39828,00
• Oferta z najniższą ceną: 39828,00 oferta z najwyższą ceną: 39828,00
• Waluta: PLN.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 320618 dnia 16.09.2009 r.

STAROSTA
mgr Zbigniew MęczkowskiAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:34 dnia 17.9.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00