kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaZarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 24.08.2009 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 16/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego”..

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe „Unidrog” sp. z o. o. 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 na Część 1, 3 i 4 zamówienia

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert na Część 1 zamówienia wpłynęły 2 oferty:
- oferta Nr 1 złożona wspólnie przez Tiltra Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Białystok” Spółka Akcyjna, 15-516 Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 90 i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o. o. 15-560 Białystok, ul. Produkcyjna 102 otrzymała – 90,62 pkt.,
- oferta Nr 2 Przedsiębiorstwa Drogowo -Mostowego „Unidrog” sp. z o. o. 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 otrzymała – 100,000;
Na Część 3 i 4 zamówienia wpłynęła 1 oferta Nr 2 Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „Unidrog” sp. z o. o. 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 otrzymała – 100,00 pkt.
Na Część 2 zamówienia nie złożono żadnej oferty


STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:29 dnia 24.8.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00