kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki dnia 02.10.2009 r.
ASI.3431-20/09

Mońki: Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 312874 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla środków transportu i sprzętów znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Mońkach: a) etyliny bezołowiowej Pb 95, w ilości 4 000,00 l, b) oleju napędowego, w ilości 15 000,00 l, c) olejów silnikowych: - olej silnikowy LUX 10 SA SAE 30 (piła podkrzesywarka), w ilości 400 l lub równoważny, - olej silnikowy do mieszanek paliwowych Orlen oil 2 T semisynthetic, w ilości 30 l lub równoważny.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.21.11.00-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 61807.40 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Dostawa paliw płynnych
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LTL spółka z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: etylina 95-3,57 zł/l, olej napędowy- 3,01 zł/l
• Oferta z najniższą ceną: etylina 95-3,57 zł/l, olej napędowy- 3,01 zł/l oferta z najwyższą ceną: etylina 95-3,57 zł/l, olej napędowy- 3,01 zł/l
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Dostawa olejów silnikowych
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Platinum Oil Podlaskie Centrum Dystrybucji sp. z o. o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: olej do mieszanek-8,18 zł/l,olej do piły-5,33 zł/l
• Oferta z najniższą ceną: olej do mieszanek-8,18 zł/l,olej do piły-5,33 zł/l oferta z najwyższą ceną: olej do mieszan.-19,08 zł/l,do piły-15,48zł/l
• Waluta: PLN.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 344196 dnia 02.10. 2009 r.


WICESTAROSTA
mgr inż. Jan Zabielski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:13 dnia 2.10.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00