kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2337 B ul. Rynek w Knyszynie na odcinku 207,00 m
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 295770 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2337 B ul. Rynek w Knyszynie na odcinku 207,00 m.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2337 B ul. Rynek w Knyszynie na odcinku 207,00 m (odcinek I o długości 117,00 m od ul. Grodzieńskiej do ul. Starodwornej, odcinek II o długości 90,00 m od ul. Tykockiej do ul. Kościelnej..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 76437.30 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska, ul. Robotnicza 6, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 76437,30
• Oferta z najniższą ceną: 76437,30 oferta z najwyższą ceną: 91518,01
• Waluta: PLN.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 344150 dnia 02.10. 2009 r.
Wicestarosta
mgr inż. Jan ZabielskiAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:17 dnia 2.10.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00