kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 09.09.2009 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 18/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”..

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku
ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty:
- oferta Nr 1 złożona przez Bank Spółdzielczy w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia otrzymała – 98,12 pkt.,
- oferta Nr 2 złożona przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok otrzymała – 100,00 pkt


STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:56 dnia 9.9.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00