kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 15.10.2009 r.
ASI.3431-18/09

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 268902-2009 z dnia 2009-08-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych...
Termin składania ofert: 2009-08-28
________________________________________

Mońki: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
w wysokości 2 500 000 zł
Numer ogłoszenia: 359162 - 2009; data zamieszczenia: 14.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 268902 – 2009 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 394385.08 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku, ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 394385,08
• Oferta z najniższą ceną: 394385,08 oferta z najwyższą ceną: 401947,27
• Waluta: PLN.


w/z STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski
WICESTAROSTAAutor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:17 dnia 15.10.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00