kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 23. 09.2009 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 19/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2337 B ul. Rynek w Knyszynie na odcinku 207,00 m”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2337 B ul. Rynek w Knyszynie na odcinku 207,00 m” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska , 19-203 Grajewo ul. Robotnicza 6

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, oferuje realizację przedmiotu zamówienia za najniższą cenę i jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 ważne oferty:

1) Oferta Nr 1 Firmy „Ramis” Wiesław Mianowski 15-174 Białystok, ul. Grota Roweckiego 38 otrzymała 83,53 pkt,
2) Oferta nr 2 firmy Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 5 otrzymała96,95 pkt,
3) Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „UNIROL” Dorota Kulikowska, 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 6 otrzymała 100,00 pkt,
4) Oferta Nr 4 firmy UAB „Nivelsta” (Nivelsta sp. z o. o. ) ul. Pramones 9, LT – 62175 Alytus) (Olita), Litwa otrzymała 88,05 pkt.
wz Starosty
mgr inż. Jan Zabielski
Wicestarosta


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:44 dnia 24.9.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00