kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki dnia 16.10.2009 r.
ASI.3431-21/09
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 312974-2009 z dnia 2009-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje ( z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt 8 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonanie zadania pod nazwą: a)przebudowa drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki - Boguszki - Milewo we wsi Boguszki...
Termin składania ofert: 2009-10-05
________________________________________

Mońki: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki - Boguszki - Milewo we wsi Boguszki , na odcinku 642,62 m oraz remont drogi powiatowej Nr 1391 B Góra - Zygmunty, na odcinku 1 460,00 m
Numer ogłoszenia: 362390 - 2009; data zamieszczenia: 16.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 312974 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki - Boguszki - Milewo we wsi Boguszki , na odcinku 642,62 m oraz remont drogi powiatowej Nr 1391 B Góra - Zygmunty, na odcinku 1 460,00 m.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki - Boguszki - Milewo we wsi Boguszki , na odcinku 642,62 m oraz remont drogi powiatowej Nr 1391 B Góra - Zygmunty, na odcinku 1 460,00 m.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 506011.03 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845 B Mroczki - Boguszki - Milewo, we wsi Boguszki na odcinku 642,62 m
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG sp. z o. o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 363893,43
• Oferta z najniższą ceną: 363893,43 oferta z najwyższą ceną: 363 893,43
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Remont drogi powiatowej Nr 1391 B Góra - Zygmunty na odcinku 1 460,00 m
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG sp. z o. o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 142117,60
• Oferta z najniższą ceną: 142117,60 oferta z najwyższą ceną: 142117,60
• Waluta: PLN.

w/z Starosty
mgr inż. Jan Zabielski
Wicestarosta

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:4 dnia 16.10.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00