kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 23.09.2009 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 20/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ” za najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „LTL” spółka z o. o. 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 na część 1 : dostawa paliw płynnych,

Platinum Oil Podlaskie Centrum Dystrybucji sp. z o. o grupa Orlen Oil 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 na część 2: dostawa olejów silnikowych

Uzasadnienie: wybrane oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego, otrzymały 100 pkt w kryterium cena i są ofertami najkorzystniejszymi w tym postępowaniu .
Do upływu terminu składania ofert złożono :
- na część 1: dostawa paliw płynnych – 1 ofertę ,
- na część 2 : dostawa olejów silnikowych – 3 oferty

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %. Ocenie pod względem kryterium cena podlegały 3 ważne oferty.
Część 1 : dostawa paliw płynnych:
- oferta nr 2 Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo – Usługowego „LTL” spółka z o. o. 15-399 Białystok ul. Składowa 12 otrzymała – 100,00 pkt,
Część 2; Dostawa olejów silnikowych
- oferta nr 1 Addinol Polska s. c. ul. Paprotna 8, 51-117 Wrocław otrzymała – 35,13 pkt,
- oferta nr 2 Platinum Oil Podlaskie Centrum Dystrybucji Sp. z o. o. Grupa Orlen Oil 15-399 Białystok ul. Składowa 12 otrzymała - 100,00 pkt,
- oferta nr 3 Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo – Usługowego „LTL” spółka z o. o. 15-399 Białystok ul. Składowa 12 otrzymała - 77,41 pkt,


wz Starosty
mgr inż. Jan Zabielski
Wicestarosta

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:48 dnia 24.9.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00