kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 28.10.2009 r.

ASI.3431-22/09
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 350398-2009 z dnia 2009-10-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2009/2010. Łączna długość dróg wynosi 476 km 2/ W przypadku...
Termin składania ofert: 2009-10-19
________________________________________

Mońki: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2009/2010
Numer ogłoszenia: 376154 - 2009; data zamieszczenia: 28.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 350398 – 2009 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2009/2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2009/2010. Łączna długość dróg wynosi 476 km.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 315110 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych zamiejskich Powiatu Monieckiego oraz ulic powiatowych w mieście Mońki i Goniądz.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski, ul. Parkowa 15, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 290600
• Oferta z najniższą ceną: 290600 oferta z najwyższą ceną: 290600
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych miejskich w Knyszynie
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 24510
• Oferta z najniższą ceną: 24510 oferta z najwyższą ceną: 24510
• Waluta: PLN.
STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:19 dnia 29.10.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00