kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


GG.3431-10/2009 Mońki, dnia 07.01.2010 r.
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 382218-2009 z dnia 2009-11-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze
Termin składania ofert: 2009-11-13
________________________________________

Mońki: Dostawa wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze
Numer ogłoszenia: 5480 - 2010; data zamieszczenia: 07.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 382218 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 62500 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2010.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• MITEL Michał Szorc, ul. Słowackiego 11, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 62500
• Oferta z najniższą ceną: 62500 oferta z najwyższą ceną: 70700
• Waluta: PLN.

w/z Starosty
mgr inż. Jan Zabielski
Wicestarosta

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:18 dnia 7.1.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00