kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 20.10.2009 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 22/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w sezonie 2009/2010”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w sezonie 2009/2010 ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15 na część 1 zamówienia
oraz
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie , 19-120 Knyszyn ul. Rynek 39 na część 2 zamówienia

Uzasadnienie: wybrane oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego, otrzymały 100 pkt w kryterium cena i są ofertami najkorzystniejszymi w tym postępowaniu .
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty:

1) Oferta Nr 2 Roboty Ziemne i Drogowe „Drogomistrz” Józef Roszkowski, 19-101 Mońki, ul. Parkowa 15 na część 1 zamówienia: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu monieckiego oraz ulic powiatowych w mieście Mońki i Goniądz
2) Oferta Nr 1 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie 19-120 Knyszyn, ul. Rynek 39 na cześć 2 zamówienia : Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości zimowej na drogach powiatowych miejskich w Knyszynie

w/z STAROSTY
Jan Zabielski
WICESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:53 dnia 21.10.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00