kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki dnia 13.01.2010 r.
Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A
ASI.3431-23/09
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 424102-2009 z dnia 2009-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje zakup nw. paliw i olejów silnikowych dla środków transportu i sprzętów znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Mońkach: a/ Etyliny bezołowiowej 95, w ilości do 7 000 l, b/ Oleju...
Termin składania ofert: 2009-12-21
________________________________________Mońki: Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach
Numer ogłoszenia: 10590 - 2010; data zamieszczenia: 13.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 424102 – 2009 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1/ Przedmiot zamówienia obejmuje zakup nw. paliw i olejów silnikowych dla środków transportu i sprzętów znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Mońkach: a/ Etyliny bezołowiowej 95, w ilości do 7 000 l, b/ Oleju napędowego , w ilości do 35 000 l, c/ Olejów silnikowych: olej do mieszanek paliwowych Orlen oil 2T semisynthetic w ilości do 60 l lub równoważny o właściwościach nie gorszych niż: - klasa jakości API TC, - półsyntetyczny, do silników dwusuwowych. olej silnikowy LUX 10 SA SAE 30 (piła, podkrzesywarka), w ilości do 750 l lub równoważny o właściwościach nie gorszych niż: - klasa jakości API przynajmniej SA, - klasa lepkości SAE przynajmniej 30, olej silnikowy dla diesela Lotos Diesel 15W/D, w ilości do 250 l lub równoważny o właściwościach nie gorszych niż: - klasa jakości API przynajmniej CG - 4, - klasa lepkości SAE przynajmniej 15W/40.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.21.11.00-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 135401.66 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Dostawa paliw płynnych
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.01.2010.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe LTL sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 129098,36
• Oferta z najniższą ceną: 129098,36 oferta z najwyższą ceną: 132081,97
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Dostawa olejów silnikowych
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.01.2010.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Platinum Oil Podlaskie Centrum Dystrybucji sp. z o. o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 6303,30
• Oferta z najniższą ceną: 6303,30 oferta z najwyższą ceną: 7725,00
• Waluta: PLN.
w/z Starosty
mgr inż. Jan Zabielski
Wicestarosta


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 7:52 dnia 14.1.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00