kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 24.08.2009 r.


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.3431-16/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.

wg rozdzielnika

Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowania

Zarząd Powiatu w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.

Postępowanie zostało unieważnione w Części 2: remont drogi powiatowej Nr 1391B Góra – Zygmunty do dr woj. Nr 671 na odcinku 1 460,00 m na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

U Z A S A D N I E N I E
FAKTYCZNE: W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na część 2 zamówienia nie złożono żadnej oferty.
P R A W N E: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:43 dnia 24.8.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00