kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-303
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia

Usługi

Publikacja obowiązkowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
Nazwa:
Starostwo Powiatowe
Adres pocztowy:
ul. Słowackiego 5a
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Mońki 19-100 podlaskie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
Jankowska (085) 716 21 96
E-mail: Fax:
starostwo@monki.pl (085) 716 29 23
Adresy internetowe
Ogólny adres zamawiającego (URL):
www.monki.pl
Adres profilu nabywcy (URL):


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmioty działalności :
Ogólne usługi publiczne


Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających

Nie

CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?

Tak

Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr 52 poz. 16260 z dnia 09/03/2007

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

90186.92 EUR

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych powiatu monieckiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług


(c) Usługi

Kategoria usług: 2

Główne miejsce świadczenia usług:

Teren powiatu monieckiego.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

II.1.4) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętowo - transportowe przy bieżącym utrzymaniu oraz robotach inwestycyjnych na drogach powiatowych powiatu monieckiego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownictwo główne Słownictwo uzupelniające (jeśli dotyczy)
Glówny przedmiot 60.12.91.00-9
Dodatkowe przedmioty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA świadczenie usług koparko - ładowarką

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

20/04/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa
Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz
Adres pocztowy
ul. Armii Krajowej 5
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-101 Polska/podlaskie
E-mail: Telefon:
085 7164148
Adres internetowy: Fax:


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 58,00 zł/godz.

Oferta z najniższą ceną 58,00 zł/godz. /Oferta z najwyższą ceną 63,00 zł/godz.

Waluta PLN


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA świadczenie usług koparką

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

20/04/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa
Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz.
Adres pocztowy
ul. Armii Krajowej 5
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-101 Polska/podlaskie
E-mail: Telefon:
085 7164148
Adres internetowy: Fax:


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 70,00 zł/godz.

Oferta z najniższą ceną 70,00 zł/godz. /Oferta z najwyższą ceną 76,00 zł/godz.

Waluta PLN


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym do 10 ton.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

20/04/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa
Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski
Adres pocztowy
ul. Parkowa 15
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-101 Polska/podlaskie
E-mail: Telefon:
085 7163235
Adres internetowy: Fax:


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 56,00 zł/godz.

Oferta z najniższą ceną 56,00 zł/godz. /Oferta z najwyższą ceną 80,00 zł/godz.

Waluta PLN


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym 10-15 ton

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

20/04/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa
Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz
Adres pocztowy
ul. Armii Krajowej 5
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-101 Polska/podlaskie
E-mail: Telefon:

Adres internetowy: Fax:


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 59,00 zł/godz.

Oferta z najniższą ceną 59,00 zł/godz. /Oferta z najwyższą ceną 66,00 zł/godz.

Waluta PLN


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym 20-25 ton

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

20/04/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa
Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski
Adres pocztowy
ul. Parkowa 15
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-101 Polska/podlaskie
E-mail: Telefon:
085 7163235
Adres internetowy: Fax:


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 0,22 zł/kmxtona

Oferta z najniższą ceną 0,22 zł/kmxtona /Oferta z najwyższą ceną 0,22 zł/kmxtona

Waluta PLN


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA świadczenie usług równiarką.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

20/04/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa
Roboty Ziemne i Drogowe Drogomistrz Józef Roszkowski
Adres pocztowy
ul. Parkowa 15
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-101 Polska/podlaskie
E-mail: Telefon:
085 7163235
Adres internetowy: Fax:


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 115,00 zł/km i 75,00 zł/godz

Oferta z najniższą ceną 115,00 zł/km i 75,00 zł/godz. /Oferta z najwyższą ceną 115,00 zł/km i 75,00 zł/godz.

Waluta PLN
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

NieVI.2) INFORMACJE DODATKOWEWicestarosta Moniecki
mgr inż. Jan Zabielski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:23 dnia 23.4.2007r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00