kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Starostwo Powiatowe w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 02.12.2009 r.
Znak pisma: GG.3431 - 10/09

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wielofunkcyjnego systemu do kopiowania i drukowania dokumentacji wielkoformatowej czarnobiałej i kolorowej z funkcją skanowania do pliku w kolorze” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę :


MITEL Michał Szorc, 19-300 Ełk, ul. Słowackiego 11

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego, oferuje realizację przedmiotu zamówienia za najniższą cenę i jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 ważne oferty:

1) Oferta Nr 1 firmy Oce – Poland Ltd. Sp. z o. o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02 – 366 Warszawa, otrzymała 88,40 pkt,
2) Oferta nr 3 firmy MITEL Michał Szorc, 19-300 Ełk, ul. Słowackiego 11 otrzymała 100,00 pkt.


w/z STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski
WICESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:59 dnia 3.12.2009r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00