kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 12.03.2010 r.
ASI.3431-2/10
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 31020-2010 z dnia 2010-02-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1) Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2009 r. lub w 2010 r. i nieużywanego nw. osprzętu drogowego do ciągnika dla Starostwa Powiatowego w Mońkach: a) kosiarki bijakowej tylnej- szt. 1 ( do koszenia...
Termin składania ofert: 2010-02-15
________________________________________
Mońki: Dostawa osprzętu drogowego do ciągnika dla Starostwa Powiatowego w Mońkach
Numer ogłoszenia: 67748 - 2010; data zamieszczenia: 11.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 31020 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa osprzętu drogowego do ciągnika dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2009 r. lub 2010 r. i nieużywanego nw. osprzętu drogowego do ciągnika dla Starostwa Powiatowego w Mońkach: a) kosiarki bijakowej tylnej - szt. 1 (do koszenia przydrożnych poboczy i pasów drogowych w bardzo trudnych warunkach np. nierówności, leżące twarde przedmioty); b) pługa odśnieżnego - szt. 1 ( do odśnieżania powierzchni dróg , placów , parkingów oraz wszystkich innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych); c)zamiatarki - szt. 1 (do oczyszczania usuwania i zbierania zanieczyszczeń z utwardzonych powierzchni).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 3
Nazwa: Dostawa zamiatarki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• PRONAR spółka z o. o., ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 58500,00
• Oferta z najniższą ceną: 58500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 58500,00
• Waluta: PLN.

STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:7 dnia 12.3.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00