kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 12.03.2010 r.

ASI.3431-1/10

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 25360-2010 z dnia 2010-01-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Opis przedmiotu zamówienia . 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1414B (Krzeczkowo)- od drogi Nr 1412 B - Kropiwnica - Kalinówka Kościelna - do drogi Nr 1404 B, na odcinku 5,001 km, w...
Termin składania ofert: 2010-02-22
________________________________________
Mońki: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1414B/Krzeczkowo/- od drogi Nr 1412B - Kropiwnica - Kalinówka Kościelna - do drogi Nr 1404 B na odcinku 5,001 km
Numer ogłoszenia: 69458 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 25360 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1414B/Krzeczkowo/- od drogi Nr 1412B - Kropiwnica - Kalinówka Kościelna - do drogi Nr 1404 B na odcinku 5,001 km.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1414B /Krzeczkowo/ - od drogi Nr 1412 B - Kropiwnica - Kalinówka Kościelna - do drogi Nr 1404 B na odcinku 5,001 km..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie współfinansowane będzie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG Sp. z o. o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4204098,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 2291682,21
• Oferta z najniższą ceną: 2291682,21 / Oferta z najwyższą ceną: 2463118,17
• Waluta: PLN.

w/z Starosty
mgr inż. Jan Zabielski
Wicestarosta

Autor: Beata Popioek

Opublikowane o godzinie 11:23 dnia 15.3.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00