kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 09.04.2010 r.
ASI.3431-4/10

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 59354-2010 z dnia 2010-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa emulsji asfaltowej i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1...
Termin składania ofert: 2010-03-16
________________________________________
Mońki: Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1 65% i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg
Numer ogłoszenia: 100234 - 2010; data zamieszczenia: 09.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59354 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1 65% i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1 65%, w ilości do 50 ton i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni drógw ilości do 150 ton.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.37.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• POLDIM Spółka Akcyjna, ul. Kochanowskiego 37 A, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 136500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 149750,00
• Oferta z najniższą ceną: 149750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 151500,00
• Waluta: PLN.W/z STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski
WICESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:57 dnia 9.4.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00