kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 24.02.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 2/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „ Dostawę osprzętu drogowego do ciągnika dla Starostwa Powiatowego w Mońkach”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę osprzętu Drogowego do ciągnika dla Starostwa Powiatowego Mońkach – Część 3: Dostawa zamiatarki za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

„PRONAR” Sp. z o.o., 17 – 210 Narew, ul. Mickiewicza 101 A

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jako jedyna ważna oferta jest ofertą najkorzystniejszą w tym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert na Część 3: Dostawa zamiatarki wpłynęła 1 oferta ww. firmy. Złożona oferta w kryterium cena otrzymała maksymalną ilość punktów.

STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:5 dnia 24.2.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00