kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 01.04.2010 r.
ASI.3431-3/10

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 52504-2010 z dnia 2010-02-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1.Przedmiot zamówienia obejmuje ( z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt. 8 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonanie zadania pod nazwą Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność...
Termin składania ofert: 2010-03-15
________________________________________
Mońki: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Monieckiego
Numer ogłoszenia: 72437 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52504 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Monieckiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Monieckiego . Termomodernizacją zostaną objęte : a) budynek administracyjno - biurowy przy ul. Słowackiego 5 A w Mońkach o 3 kondygnacjach nadziemnych z częściowym podpiwniczeniem , zbudowany w technologii tradycyjnej , ze ścianami z cegły kratówki o gr. 40 cm, ściany piwnic z betonu o gr. 40 cm. Powierzchnia użytkowa budynku 765 m2; b) budynek administracyjno - biurowy przy Al. Niepodległości 3 w Mońkach - o 2 kondygnacjach nadziemnych z całkowitym podpiwniczeniem , zbudowany w technologii tradycyjnej , ze ścianami z cegły ceramicznej pełnej o gr. 38 cm , ściany piwnic z cegły ceramicznej pełnej o gr. 38 cm. Powierzchnia użytkowa budynku 615 m2..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego przy ul. Słowackiego 5 A
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe BBWW Sp. z o. o., ul. Wiewiórcza 66, 15-532 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 313842,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 168997,52
• Oferta z najniższą ceną: 168997,52 / Oferta z najwyższą ceną: 325965,57
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego przy Al. Niepodległości 3 w Mońkach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe BBWW Sp. z o. o., ul. Wiewiórcza 66, 15-532 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 352101,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 161948,10
• Oferta z najniższą ceną: 161948,10 / Oferta z najwyższą ceną: 291406,99
• Waluta: PLN.w/z STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski
WICESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:6 dnia 9.4.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00