kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 12 kwietnia 2010 r.
ASI.3431-5/10
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 59552-2010 z dnia 2010-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiotem zamówienia jest Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych, na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego (w ilości do 4 500 m3 dostarczonej, wyprofilowanej i zagęszczonej pospółki), oraz dostawa piasku na podsypkę przy...
Termin składania ofert: 2010-03-22
________________________________________
Mońki: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego
Numer ogłoszenia: 101766 - 2010; data zamieszczenia: 12.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59552 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych, na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego (w ilości do 4 500 m3 dostarczonej, wyprofilowanej i zagęszczonej pospółki), oraz dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników (w ilości do 700 m3)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Roboty Ziemne i Drogowe DROGOMISTRZ Józef Roszkowski, ul. Parkowa 15, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 117000,00
• Oferta z najniższą ceną: 117000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 226800,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Dostawa piasku na podsypkę przy wykonywaniu remontów chodników
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Roboty Ziemne i Drogowe DROGOMISTRZ Józef Roszkowski, ul. Parkowa 15, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11550,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 10500,00
• Oferta z najniższą ceną: 10500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26600,00
• Waluta: PLN.


w/z STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski
WICESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:18 dnia 12.4.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00