kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 14.04. 2010 r.

ASI.3431-6/10

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 59878-2010 z dnia 2010-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy bieżącym utrzymaniu oraz przy wykonywaniu robót inwestycyjnych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego niżej wymienionym sprzętem: 1/ koparko...
Termin składania ofert: 2010-03-18
________________________________________
Mońki: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego
Numer ogłoszenia: 83839 - 2010; data zamieszczenia: 14.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59878 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy bieżącym utrzymaniu oraz przy wykonywaniu robót inwestycyjnych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego niżej wymienionym sprzętem: 1/ koparko - ładowarka - 1 szt., 2/ samochód skrzyniowy lub samowyładowczy o ładowności 5 - 6 ton - 1 szt., 3/ samochód samowyładowczy o ładowności 8 - 10 ton - 2 szt., 4/ samochód samowyładowczy o ładowności 20 - 25 ton - 1 szt., 5/ równiarka - 1 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.18.10.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Świadczenie usług koparko - ładowarką
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 40600,00
• Oferta z najniższą ceną: 40600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 73500,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Świadczenie usług samochodem ciężarowym skrzyniowym lub samowyładowczym 5-6 ton
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 44100,00
• Oferta z najniższą ceną: 44100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45900,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Świadczenie usług samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności 8 - 10 ton
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35840,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 35200,00
• Oferta z najniższą ceną: 35200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 80000,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 5
Nazwa: Świadczenie usług równiarką
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 42850,00
• Oferta z najniższą ceną: 42850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 59500,00
• Waluta: PLN.

w/z STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski
WCESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:29 dnia 15.4.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00