kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

ASI.3431-10/10

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 78181-2010 z dnia 2010-04-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek niżej wymienionych materiałów drogowych: 1/ krawężnik betonowy 100x30x15, w ilości do 1 300 szt., 2/ obrzeże chodnikowe 100x20x6 szare, w ilości do 2 100 szt., 3/...
Termin składania ofert: 2010-04-19
________________________________________
Mońki: Dostawa materiałów drogowych do budowy i remontów chodników
Numer ogłoszenia: 113749 - 2010; data zamieszczenia: 07.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78181 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów drogowych do budowy i remontów chodników.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek niżej wymienionych materiałów drogowych: 1/ krawężnik betonowy 100x30x15, w ilości do 1 300 szt., 2/ obrzeże chodnikowe 100x20x6 szare, w ilości do 2 100 szt., 3/ płytka chodnikowa 35x35x5 szara, w ilości do 16 000 szt., 4/ kostka brukowa (wzór cegła) grubość 8,0 cm kolorowa, w ilości do 800 m2, 5/ kostka brukowa (wzór cegła) grubość 6,0 cm szara, w ilości do 1 000 m2, 6/beton B 10, w ilości do 80 m3 7/ płyta ażurowa (0,40/0,60), w ilości do 2 000 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: krawężnik betonowy 100x30x15
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• BUDROMAT Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa, ul. Kościelna 59, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24700,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 19240,00
• Oferta z najniższą ceną: 19240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20410,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Obrzeże chodnikowe 100x20x6 szare
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• BUDROMAT Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa, ul. Kościelna 59, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 9450,00
• Oferta z najniższą ceną: 9450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11550,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: płytka chodnikowa 35x35x5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• BUDROMAT Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa, ul. Kościelna 59, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 32000,00
• Oferta z najniższą ceną: 32000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 33280,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 4
Nazwa: kostka brukowa (wzór cegła ) gr. 8,0 cm kolorowa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• BUDROMAT Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa, ul. Kościelna 59, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 18240,00
• Oferta z najniższą ceną: 18240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19200,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 5
Nazwa: kostka brukowa (wzór cegła) gr. 6,0 cm szara
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• BUDROMAT Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa, ul. Kościelna 59, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 18800,00
• Oferta z najniższą ceną: 18800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19000,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 6
Nazwa: beton B10
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• BUDROMAT Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa, ul. Kościelna 59, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 14400,00
• Oferta z najniższą ceną: 14400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14400,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 7
Nazwa: płytka ażurowa (0,40/0,60)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• BUDROMAT Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa, ul. Kościelna 59, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 11000,00
• Oferta z najniższą ceną: 11000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11000,00
• Waluta: PLN.Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:45 dnia 7.5.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00