kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 13.05.2010 r.
ASI.3431-7/10

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 84124-2010 z dnia 2010-03-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn we wsi Laskowiec na odcinku 647,31 m. Odcinek drogi planowany do przebudowy posiada nawierzchnię brukową...
Termin składania ofert: 2010-04-15
________________________________________
Mońki: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn we wsi Laskowiec na odcinku 647,31 m
Numer ogłoszenia: 127752 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 84124 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn we wsi Laskowiec na odcinku 647,31 m.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec - Brzeziny - Giełczyn we wsi Laskowiec na odcinku 647,31 m. Odcinek drogi planowany do przebudowy posiada nawierzchnię brukową o zmiennej szerokości 5,80 m - 6,70 m . Przebudowa ww. drogi powiatowej będzie polegała na : a) wykonaniu robót rozbiórkowych; b) wykonaniu robót ziemnych; c) wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym w stosunku 1:1 stabilizowanego mechanicznie; d) wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym doziarnionym łamanym w stosunku 1:1 stabilizowanym mechanicznie; e) wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego , grubość warstwy wiążącej 3,0 cm , grubość warstwy ścieralnej 3,0 cm ;.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. i TILTRA Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Białystok S. A., ul. Produkcyjna 102, 15-560 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 218609,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 182651,51
• Oferta z najniższą ceną: 182651,51 / Oferta z najwyższą ceną: 220098,67
• Waluta: PLN.
STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 11:20 dnia 13.5.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00