kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 25.05. 2010 r.
ASI.3431-9/10
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 98132-2010 z dnia 2010-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje ( z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt. 8 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonanie zadania pod nazwą Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 6,303...
Termin składania ofert: 2010-04-23
________________________________________
Mońki: Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 6 303,00 m
Numer ogłoszenia: 142096 - 2010; data zamieszczenia: 24.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 98132 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 6 303,00 m.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1/ Przedmiot zamówienia obejmuje ( z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt. 8 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonanie zadania pod nazwą Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 6,303 km. Remontem zostaną objęte nw. odcinki dróg: a)Remont drogi powiatowej Nr 1407 B /Knyszyn/ od dr. woj. Nr 671 - Kalinówka Kościelna - Starowola - Jaświły - Jadeszki - dr. woj. Nr 670 (odc. Moniuszki - dr. woj. Nr 670 ) - 1410 mb; b) Remont drogi powiatowej Nr 1373 B dr. woj. Nr 671 - Kulesze - Chrobotki - dr powiatowa Nr 1372 B - 130,00 m; c) Remont drogi powiatowej nr 1385 B dr woj. Nr 670 - Krypno Kościelne - Ruda - gr. powiatu /Nowosiółki/ - 80 m; d) Remont drogi powiatowej Nr 1391 B Góra - Zygmunty - do dr. woj. Nr 671 - 782,00 m; e) Remont drogi powiatowej nr 1372 B /Długołęka/ od dr. Nr 1841 B Rekle - Kruszyn - do dr 1371 B - 585,00 m; f) Remont drogi powiatowej Nr 1841 B we wsi Długołęka - 3316,00 m Roboty remontowe będą polegały na wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszankami mineralno - asfaltowymi oraz wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno -asfaltowych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Remont dróg powiatowych na terenie gminy Krypno
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG Sp. zo. o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1233779,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 880075,84
• Oferta z najniższą ceną: 880075,84 / Oferta z najwyższą ceną: 1015326,31
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Remont drogi powiatowej Nr 1407 B /Knyszyn/ od dr woj. Nr 671 - Kalinówka Kościelna - Starowola - Jaświły - Jadeszki - dr woj. Nr 670 (odc. Moniuszki - dr woj. Nr 670) o długości 1410,00 m
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG Sp. z o. o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 234747,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 176382,30
• Oferta z najniższą ceną: 176382,30 / Oferta z najwyższą ceną: 201411,72
• Waluta: PLN.

Wz STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski
WICESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:52 dnia 25.5.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00