kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/04/23-1077165


Nazwa i adres ZamawiającegoNazwa:
Starostwo Powiatowe w Mońkach


Adres pocztowy:

Ulica:
Słowackiego 5A

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Mońki
19-100
podlaskieOsoba upoważniona do kontaktów: Telefon:
Seweryna Jankowska,
085 7278808, 085 716 23 12

e-mail: Fax:
przetargi.starostwo@monki.pl
085 7278830


Określenie przedmiotu zamówienia:

Kod CPV 45.23.31.42-6 "roboty w zakresie naprawy dróg".
Przedmiotem zamówienia jest remont bieżący nawierzchni żwirowych i gruntowych, na drogach powiatowych dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Mońkach.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostarczenie kruszyw naturalnych na wskazane odcinki dróg powiatowych, rozścielenie kruszywa, wyprofilowanie i zagęszczenie,
2) zamawiający każdorazowo w zależności od potrzeb będzie uzgadniać z wykonawcą odcinki dróg objęte wykonaniem zamówienia,
3) wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych,
4) przewidywany zakres robót w okresie realizacji zamówienia - 3 000 m3 dostarczonego i wbudowanego kruszywa,
5) jednostką obmiaru wykonanych robót będzie 1 m3 dostarczonego i wbudowanego kruszywa bez względu na odległość transportu,
6) wynagrodzenie wykonawcy będzie stanowić cenę jednostkową określoną w ofercie pomnożoną przez ilość faktycznie wykonanych przez wykonawcę i odebranych przez zamawiającego robót,
7) ilość dowiezionego kruszywa zamawiający będzie potwierdzać w kartach drogowych,
8) dostarczone i wbudowane kruszywo powinno być odpowiedniej jakości i spełniać wymagania dla kruszyw naturalnych do wykonywania remontów nawierzchni żwirowych i wykonywania podbudów z kruszyw naturalnych. Dostarczone i wbudowane kruszywo naturalne musi być zgodne z wymaganiami określonymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118).
9) roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 4 do SIWZ)

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

Wybrany wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego i oferuje realizację zamówienia za najniższą cenę spośród złożonych ofert.
Cena wybranej oferty wynosi (bez podatku VAT) - 32,00 zł/m3 dowiezionego i wbudowanego kruszywa,
Oferta z najwyższą ceną (bez podatku VAT) - 39,00 zł/m3 dowiezionego i wbudowanego kruszywa.


NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1

Nazwa:
Roboty Ziemne i Drogowe "Drogomistrz" Józef Roszkowski

Adres pocztowy:

Ulica:
Parkowa 15

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Mońki
19-101
podlaskieTelefon: Fax:
085 7163235


e-mail:


Wicestarosta Moniecki
mgr inż. Jan Zabielski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:26 dnia 23.4.2007r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00