kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 26.05.2010 r.
OSS.K.3421-1/10
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 112165-2010 z dnia 2010-05-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiotem zamówienia jest produkcja i dostawa według wzorów i warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 ze zmianami) w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów...
Termin składania ofert: 2010-05-17
________________________________________
Mońki: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach
Numer ogłoszenia: 143632 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112165 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest produkcja i dostawa według wzorów i warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 ze zmianami) w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów niżej wymienionych tablic rejestracyjnych: 1) samochodowe zwyczajne, tymczasowe, indywidualne, badawcze i zabytkowe, jednorzędowe i dwurzędowe, w ilości do 21 000 szt. 2) motocyklowe zwyczajne , tymczasowe, indywidualne i zabytkowe, dwurzędowe, w ilości do 3 000 szt., 3) motorowerowe zwyczajne i tymczasowe, dwurzędowe, w ilości do 1 500 szt. Podane ilości tablic rejestracyjnych są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe bądź prawne. Zakres dostaw będzie ustalany sukcesywnie według potrzeb zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji poszczególnych zamówień cząstkowych w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zamówienia cząstkowego wystawionego przez Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dostawę awaryjną tablic oraz dostawę wtórników i indywidualnych tablic wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w terminie 1 dnia. Miejscem dostawy będzie - Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a. Koszty transportu oraz ubezpieczenia na czas przewozu tablic ponosi wykonawca. Oferowane przez wykonawcę tablice rejestracyjne muszą posiadać certyfikat wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie stwierdzający zgodność wyrobu z wymaganymi warunkami technicznymi..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.42.34.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Wytwórnia Tablic Rejestracyjnych Lissa, ul. Kręta 10 A/2, 15-345 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 488400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 387750,00
• Oferta z najniższą ceną: 387750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 387750,00
• Waluta: PLN.W/z STAROSTY

mgr inż. Jan Zabielski
Wicestarosta

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:11 dnia 26.5.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00