kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 01 czerwca 2010 r.

ASI.3431-11/10

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 91577-2010 z dnia 2010-04-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Opis przedmiotu zamówienia . 1/ Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa chodnika wraz z budową zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Mońkach (dr powiatowa Nr 2368 B) w km 0 + 000 - 0 + 482,50. Przebudowa ww....
Termin składania ofert: 2010-05-11
________________________________________
Mońki: Przebudowa chodnika wraz z budową zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Mońkach (dr powiatowa Nr 2368 B) w km rob. 0 + 000 - 0+ 482,50
Numer ogłoszenia: 151782 - 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 91577 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodnika wraz z budową zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Mońkach (dr powiatowa Nr 2368 B) w km rob. 0 + 000 - 0+ 482,50.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa chodnika wraz z budową zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Mońkach (dr powiatowa Nr 2368 B) w km 0 + 000 - 0 + 482,50. Przebudowa ww. drogi będzie polegała na : a) wykonaniu zatoki parkingowej z kostki betonowej gr. 8,00 cm o szerokości 4,5 m ( 36 szt. stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w tym 2 szt. dla osób niepełnosprawnych); b) wykonaniu wjazdów do posesji z kostki betonowej gr. 8,00 cm c) wykonaniu chodnika z płyt betonowych 35 x 35 x5.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Firma drogowa BBGM Gryko Kamila, ul. Pietrasze 43 B, 15-131 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 261149,28 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 121500,00
• Oferta z najniższą ceną: 121500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 170148,64
• Waluta: PLN.


w/z STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 9:17 dnia 2.6.2010r.



Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00