kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 21.04.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 7/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn we wsi Laskowiec na odcinku 647,31 m”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1839 B Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn we wsi Laskowiec na odcinku 647,31 m ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o , ul. Produkcyjna 102 , 15-560 Białystok – Pełnomocnik Konsorcjum i Tiltra Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Białystok” S. A. , ul. Ciołkowskiego 90, 15-516 Białystok – Partner Konsorcjum

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert .

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 ważne oferty. W kryterium cena złożone oferty otrzymały następująca punktację:
- oferta nr 1 Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o. w Białymstoku z/s w Hryniewiczach, Hryniewicze 75/1 , 15-213 Białystok 3 otrzymała 82,99 pkt;
- oferta nr 2 złożona wspólnie przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. ul. Produkcyjna 102, 15-560 Białystok i Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Białystok” S. A. Tiltra , ul. Ciołkowskiego 90, 15-516 Białystok otrzymała 100,00 pkt;
- oferta nr 3 Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „UNIDROG” Sp. z o. o. 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 otrzymała 98,54 pkt;
- oferta nr 4 Sokólskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego Sp. z o. o. 16-100 Sokółka, ul. Wodna 7 otrzymała 95,34 pktSTAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 8:59 dnia 22.4.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00