kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 17.06.2010 r.ASI.3431-12/10Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 137484-2010 z dnia 2010-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa dróg łączących gminy powiatu monieckiego z powiatem sokólskim o łącznej długości 10 706,30 m, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie...
Termin składania ofert: 2010-06-08
________________________________________
Mońki: Przebudowa dróg łączących gminy powiatu monieckiego z powiatem sokólskim o łącznej długości 10 706,30 m
Numer ogłoszenia: 170714 - 2010; data zamieszczenia: 16.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137484 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg łączących gminy powiatu monieckiego z powiatem sokólskim o łącznej długości 10 706,30 m.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1/ Przedmiot zamówienia obejmuje ( z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt. 8 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa dróg łączących gminy powiatu monieckiego z powiatem sokólskim o łącznej długości 10 706,3 m, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie zakłada przebudowę ciągu komunikacyjnego, w skład którego wchodzą nw. drogi powiatowe: a) Nr 1350 B Jatwieź Duża - Mikicin, na odcinku o długości 3 341,00 m; b) Nr 1352 B Mikicin - Brzozowa , na odcinku o długości 2 964,00 m; c) Nr 1850 B Gurbicze - Jadeszki , na odcinku Gurbicze - Mociesze o długości 1 426,3 m i na odcinku Mociesze - Jadeszki o długości 1 354 m (łączna długość odcinków do przebudowy 2 780,30 m); d) Nr 1851 B Moniuszki - Radzie , na odcinku długości 1 621 m ( odcinek I - 1 166,00 m, odcinek II - 455 m) Odcinki dróg planowane do przebudowy posiadają nawierzchnię brukową o zmiennej szerokości 4,5 - 5,5 m. Przebudowa ww. dróg powiatowych będzie polegała na : a) wykonaniu robót rozbiórkowych; b) wykonaniu robót ziemnych; c) wykonaniu odwodnienia korpusu drogowego ; c) wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie; d) wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie; e) wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego , grubość warstwy wiążącej 3,0 cm , grubość warstwy ścieralnej 3,0 cm ; f) ustawieniu krawężników ; g) wykonaniu chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej ; h) wykonaniu oznakowania 2/ W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informację taką należy umieścić w załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 3/ Na wykonane roboty drogowe Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji. 4/ Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 5/ Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze końcowym następujące dokumenty: - recepty i ustalenia technologiczne; - dziennik budowy i książki obmiarów; - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badania i oznaczenia laboratoryjne, zgodne z SST; - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót; - kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 6/ Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa: e) przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SIWZ, f) wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ g) szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik Nr 9 do SIWZ, h) projekt budowlano - wykonawczy - załącznik Nr 10 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt będzie współfinansowany ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe Spółka Akcyjna, ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5145049,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 3112518,49
• Oferta z najniższą ceną: 3112518,49 / Oferta z najwyższą ceną: 4102485,26
• Waluta: PLN.
STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 10:56 dnia 17.6.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00