kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 17.06. 2010 r.
ASI.3431-13/10
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 137208-2010 z dnia 2010-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1405 B Jasionówka - Górnystok - dr krajowa Nr 8 w km 0+000 - 2 + 196. Odcinek drogi planowany do przebudowy posiada nawierzchnię żwirową o...
Termin składania ofert: 2010-06-07
________________________________________
Mońki: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1405 B Jasionówka - Górnystok - droga krajowa Nr 8 w km 0+000 - 2 + 196
Numer ogłoszenia: 171512 - 2010; data zamieszczenia: 17.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137208 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1405 B Jasionówka - Górnystok - droga krajowa Nr 8 w km 0+000 - 2 + 196.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1/ Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1405 B Jasionówka - Górnystok - dr krajowa Nr 8 w km 0+000 - 2 + 196. Odcinek drogi planowany do przebudowy posiada nawierzchnię żwirową o zmiennej szerokości 7,0 - 8,0 m. Przebudowa ww. drogi powiatowej będzie polegała na : a) wykonaniu robót przygotowawczych; b) odwodnieniu korpusu drogowego; c) wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie; d) wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego , grubość warstwy wiążącej 4,0 cm , grubość warstwy ścieralnej 3,0 cm ; e) wykonaniu oznakowania ; f) wykonaniu robót wykończeniowych 2/ W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informację taką należy umieścić w załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 3/ Na wykonane roboty drogowe Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji. 4/ Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót posiadanym przez Zamawiającego. 5/Oznakowanie odcinka przebudowanej drogi po zakończeniu zadania wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu posiadanym przez zamawiającego i przekazanym wykonawcy po podpisaniu umowy. 6/ Drewno pozyskane z wycinki drzew należy dostarczyć Zamawiającemu. Miejsce składowania drewna z wycinki drzew - Starostwo Powiatowe w Mońkach, Wydział Dróg 19-101 Mońki, ul. Mickiewicza 52. Koszt transportu drewna należy wliczyć do ceny oferty. Wykonawca na własny koszt zapewni transport i miejsce dla odpadów z wycinki drzew (karpina i gałęzie). 7/ Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze końcowym następujące dokumenty: - recepty i ustalenia technologiczne; - dziennik budowy i książki obmiarów; - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badania i oznaczenia laboratoryjne, zgodne z SST; - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót; - kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 8/ Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa: a) przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SIWZ, b) wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ c) szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik Nr 9 do SIWZ, d) projekt budowlano - wykonawczy - załącznik Nr 10 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1322093,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 818840,40
• Oferta z najniższą ceną: 818840,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1024984,70
• Waluta: PLN.

STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:9 dnia 17.6.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00