kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 04.08.2010 r.
ASI.3431-14/10

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 165389-2010 z dnia 2010-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach...
Termin składania ofert: 2010-07-12
________________________________________
Mońki: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
Numer ogłoszenia: 237776 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165389 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1/ Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013. Roboty budowlane będą polegały na : a)ociepleniu ścian zewnętrznych: - budynku metodą bezspoinową 14 cm warstwą styropianu; - piwnicy metodą bezspoinową 13 cm warstwą styropianu; b) ociepleniu stropodachu: - pełnego metodą bezspoinową 14 cm warstwą styropianu; - wentylowanego metodą wtryskową - ekofiber o gr. 17 cm c)wymianie stolarki okiennej i drzwiowej; d)wymianie instalacji centralnego ogrzewania ; e)wymianie instalacji ciepłej wody użytkowej. 2/ Roboty budowlane związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej należy wykonać w trakcie przerwy wakacyjnej to jest w miesiącach lipiec - sierpień 2010 r. 3/ W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Informację taką należy umieścić w załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 4/ Na wykonane roboty budowlane wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji. 5/ Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze końcowym , w szczególności następujące dokumenty: - recepty i ustalenia technologiczne; - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badania i oznaczenia laboratoryjne, zgodne z SST; - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST; - instrukcje eksploatacyjne ; 6/ Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa: a. przedmiar robót - załącznik Nr 8 do SIWZ, b. wzór umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ c. szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik Nr 9 do SIWZ, d. projekt budowlano - wykonawczy - załącznik Nr 10 do SIWZ. 7/ Przez nazwy materiałów budowlanych wskazane w dokumentacji projektowej należy rozumieć , że wskazaniom tym zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych towarzyszą wyrazy lub równoważne o parametrach tych samych lub lepszych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUD - MAX Jarosław Barankiewicz - Lider, ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
• Zakład Instalacji Sanitarnych Wietocha Andrzej - Partner, Wiązownica 9, 19-213 Radziłów, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1263059,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 581438,12
• Oferta z najniższą ceną: 581438,12 / Oferta z najwyższą ceną: 977102,98
• Waluta: PLN.


w/z STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski
WICESTAROSTA


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:51 dnia 5.8.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00