kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 05.08.2010 r.
ASI.3431-17/10
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 205128-2010 z dnia 2010-07-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje ( z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt. 8 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach. 2/...
Termin składania ofert: 2010-07-27
________________________________________
Mońki: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 A
Numer ogłoszenia: 238616 - 2010; data zamieszczenia: 05.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 205128 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5 A.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach. Roboty budowlane będą polegały na: a) dobudowie klatki schodowej; b) montażu windy; c) wykonaniu więźby dachowej; d) wykonaniu pokrycia dachu; e) wykonaniu obróbek blacharskich; f) ociepleniuścian zewnętrznych; g) instalowaniu ścianek działowych z GK; h) instalowaniu sufitów podwieszanych; i) montażu balustrad i daszków; j) montażu stolarki okiennej i drzwiowej; k) montażu instalacji elektrycznej; l) montażu rozdzielnic; ł) montażu instalacji odgromowej; m) montażu instalacji oddymiajacej; n) montażu instalacji centralnego ogrzewania; o) montażu wentylacji; p) montażu wewnętrznych instalacji sanitarnych; r) montażu instalacji wody ciepłej i zimnej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe MASPOL Andrzej Masalski, ul. Rzemieślnicza 12, 16-400 Suwałki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 780662,49 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 752844,13
• Oferta z najniższą ceną: 752844,13 / Oferta z najwyższą ceną: 1065303,59
• Waluta: PLN.w/z STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski
STAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:19 dnia 5.8.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00