kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 19.05.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 11/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę chodnika wraz z budową zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Mońkach (dr powiatowa Nr 2368 B) w km rob. 0 +000 – 0+482,50”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę chodnika wraz z budową zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Mońkach (dr powiatowa Nr 2368 B) w km rob. 0+000 – 0+482,50” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Firmę drogową BBGM Gryko Kamila ul. Pietrasze 43 B, 15-131 Białystok

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 ważne oferty. Złożone oferty w kryterium cena otrzymały następującą punktację:
- oferta nr 1 Firmy drogowej BBGM Gryko Kamila ul. Pietrasze 43 B 15-131 Białystok otrzymała 100,00 pkt;
- oferta nr 2 Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „UNIROL” Dorota Kulikowska ul. 9 Pułku Strzelców Konnych 13 z/s 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 6 otrzymała 71,41 pkt;
- oferta nr 3 firmy Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz 19-101 Mońki, ul. Armii Krajowej 4 otrzymała 74,66 pkt;
- oferta nr 4 Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowo – Transportowego „SAM – POL” s. c. 19-203 Grajewo, ul. Ełcka 18 otrzymała 83,41 pkt.

STAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:43 dnia 19.5.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00