kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 18.08.2010 r.

ASI.3431-16/10

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 191620-2010 z dnia 2010-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
1/ Przedmiot zamówienia obejmuje ( z uwzględnieniem postanowień art. 2 pkt. 8 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1361 B we wsi Szpakowo w km 0+000 - 0+727,80. Odcinek...
Termin składania ofert: 2010-07-19
________________________________________
Mońki: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1361 B we wsi Szpakowo w km 0+000 - 727,80
Numer ogłoszenia: 252174 - 2010; data zamieszczenia: 16.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 191620 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1361 B we wsi Szpakowo w km 0+000 - 727,80.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1361 B we wsi Szpakowo w km 0+000 - 0+727,80. Odcinek drogi planowany do przebudowy posiada nawierzchnię brukową o szerokości 5,0 m. Przebudowa ww. drogi powiatowej będzie polegała na : a)wykonaniu nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0 m (warstwa ścieralna gr. 3,0 cm, warstwa wiążąca gr. 3,0 cm), b)ustawieniu krawężnika (krawężnik jednostronny), d) wykonaniu 2 wjazdów z mieszanek mineralno - asfaltowych o wymiarach 5,0 m x 1,7 m, g) wykonaniu koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża , głębokość koryta 20 cm; h) wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie; i) wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, j) uzupełnieniu poboczy pospółką.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG Sp. zo.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 322805,99 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 228267,00
• Oferta z najniższą ceną: 228267,00 / Oferta z najwyższą ceną: 232789,32
• Waluta: PLN.

wz. STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski
Wicestarosta

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:21 dnia 18.8.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00