kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 24.05.2010 r.
Znak pisma: OSS.K.3421-1/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:


Wytwórnię Tablic Rejestracyjnych „LISSA” ul. Kręta 10 A/2, 15-345 Białystok

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta Wytwórni Tablic Rejestracyjnych „LISSA” , ul. Kręta 10 A/2, 15-345 Białystok. Złożona oferta w kryterium cena otrzymała 100,00 pktSTAROSTA
mgr Zbigniew Męczkowski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:46 dnia 25.5.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00