kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 08.06.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 12/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę dróg łączących gminy powiatu monieckiego z powiatem sokólskim o łącznej długości 10 706,30 m”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg łączących gminy powiatu monieckiego z powiatem sokólskim o łącznej długości 10 706,30 m ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe Spółka Akcyjna, 16-300 Augustów,
ul. Wojska Polskiego 54

Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert .

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 ważne oferty. W kryterium cena złożone oferty otrzymały następującą punktację:
- oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. 15 – 680 Białystok, ul. Produkcyjna 102- Pełnomocnik Konsorcjum i TILTRA Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. 15-516 Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 90 - Partner Konsorcjum otrzymała 78,41 pkt;
- oferta nr 2 Sokólskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o. 16-100 Sokółka, ul. Wodna 7 otrzymała 75,87 pkt;
- oferta nr 3 Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „UNIDROG” Sp. z o. o. 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 otrzymała 95,15 pkt;
- oferta Nr 4 Augustowskiego Przedsiębiorstwa Drogowego S. A. , ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów otrzymała 100,00 pkt.w/z STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski
WICESTAROSTA

Autor: Seweryhna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:28 dnia 9.6.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00