kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 01.10.2010 r.
ASI.3431-19/10
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 286386-2010 z dnia 2010-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mońki
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2010/2011. Łączna długość dróg wynosi 476 km. Strony ustalają...
Termin składania ofert: 2010-09-20
________________________________________
Mońki: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego
Numer ogłoszenia: 314448 - 2010; data zamieszczenia: 01.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 286386 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. (085) 716 21 96, faks (085) 716 29 23.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych na terenie powiatu monieckiego w sezonie zimowym 2010/2011. Łączna długość dróg wynosi 476 km.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach powiatowych zamiejskich powiatu monieckiego oraz ulic powiatowych w mieście Mońki i Goniądz
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Roboty Ziemne i Drogowe DROGOMISTRZ Józef Roszkowski, ul. Parkowa 15, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 296262,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 345300,20
• Oferta z najniższą ceną: 345300,20 / Oferta z najwyższą ceną: 345300,20
• Waluta: PLN.


wz STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski
WICESTAROSTA


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:3 dnia 1.10.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00