kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia

Dostawy

Publikacja obowiązkowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
Nazwa:
Starostwo Powiatowe
Adres pocztowy:
ul. Słowackiego 5a
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Mońki 19-100 podlaskie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
Jankowska (085) 716 21 96
E-mail: Fax:
starostwo@monki.pl (085) 716 29 23
Adresy internetowe
Ogólny adres zamawiającego (URL):
www.monki.pl
Adres profilu nabywcy (URL):


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Przedmioty działalności :
Ogólne usługi publiczne


Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających

Nie

CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?

Tak

Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr 68 poz. 19895 z dnia 02/04/2007

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

60464.97 EUR

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa materiałów drogowych do budowy i remontów chodników.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług


(b) Dostawy

Kupno


Główne miejsce realizacji dostawy:

teren powiatu monieckiego
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

II.1.4) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę i rozładunek niżej wymienionych materiałów drogowych: 1) krawężnik betonowy 100x30x15, 2) obrzeże chodnikowe 100x20x6 szare, 3) obrzeże chodnikowe 100x25x8 szare, 4) płytka chodnikowa 35x35x5 szara, 5) płytka chodnikowa 35x35x5 kolorowa, 6) kostka brukowa grubość 8,0 cm szara, 7) kostka brukowa grubość 8,0 cm kolorowa

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownictwo główne Słownictwo uzupelniające (jeśli dotyczy)
Glówny przedmiot 28.81.31.00-5
Dodatkowe przedmioty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA Krawężnik betonowy 100x30x15

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

09/05/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa
Budromat Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa
Adres pocztowy
ul. Kościelna 59
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-100 Polska/podlaskie
E-mail: Telefon:
085 716 58 35
Adres internetowy: Fax:
085 716 58 35

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 14,00 zł/szt.

Oferta z najniższą ceną 14,00 zł/szt. /Oferta z najwyższą ceną 17,20 zł/szt.

Waluta PLN


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA Obrzeże chodnikowe 100x20x6 szare

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

09/05/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa
Budromat Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa
Adres pocztowy
ul. Kościelna 59
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-100 Polska/podlaskie
E-mail: Telefon:
085 716 58 35
Adres internetowy: Fax:
085 716 58 35

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 4,60 zł/szt.

Oferta z najniższą ceną 4,60 zł/szt. /Oferta z najwyższą ceną 5,10 zł/szt.

Waluta PLN


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA Obrzeże chodnikowe 100x25x8

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

09/05/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa
Budromat Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa
Adres pocztowy
ul. Kościelna 59
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-100 Polska/podlaskie
E-mail: Telefon:
085 716 58 35
Adres internetowy: Fax:
085 716 58 35

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 6,90 zł/szt.

Oferta z najniższą ceną 6,90 zł/szt. /Oferta z najwyższą ceną 7,75 zł/szt.

Waluta PLN


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA Płytka chodnikowa 35x35x5 szara i kolorowa

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

09/05/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa
Budromat Leszk Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa
Adres pocztowy
ul. Kościelna 59
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-100 Polska/podlaskie
E-mail: Telefon:
085 716 58 35
Adres internetowy: Fax:
085 716 58 35

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 2,40 zł/szt. szara i 2,60 zł/szt. kolorowa

Oferta z najniższą ceną 2,40 zł/szt. szara i 2,60 zł/szt. kolorowa /Oferta z najwyższą ceną 2,75 zł/szt. szara i 3,15 zł/szt. kolorowa

Waluta PLN


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA Kostka brukowa grubość 8,0 cm szara i kolorowa

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

09/05/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa
Budromat Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa
Adres pocztowy
ul. Kościelna 59
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Mońki 19-100 Polska/podlaskie
E-mail: Telefon:
085 716 58 35
Adres internetowy: Fax:
085 716 58 35

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 25,00 zł/m2 szara i 27,00 zł/m2 kolorowa

Oferta z najniższą ceną 25,00 zł/m2 szara i 27,00 zł/m2 kolorowa /Oferta z najwyższą ceną 28,20 zł/m2 szara i 30,20 zł/m2 kolorowa

Waluta PLN
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

NieVI.2) INFORMACJE DODATKOWEStarosta Moniecki
mgr Zbigniew Męczkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:17 dnia 9.5.2007r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00