kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
Mońki, dnia 08.06.2010 r.
Znak pisma: ASI.3431 - 13/10

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1405 B Jasionówka – Górnystok – dr krajowa nr 8 w km
0 + 000 – 2 + 196”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1405B Jasionówka – Górnystok – dr krajowa Nr 8 w km 0 + 000 – 2 + 196 ” za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o. o. 19 – 203 Grajewo, ul. Robotnicza 4
Uzasadnienie: wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego jest ofertą najkorzystniejszą spośród złożonych ofert .
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ważnych ofert. W kryterium cena złożone oferty otrzymały następującą punktację:
- oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. 15 – 680 Białystok, ul. Produkcyjna 102- Pełnomocnik Konsorcjum i TILTRA Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. 15-516 Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 90 - Partner Konsorcjum otrzymała 81,92 pkt;
- oferta nr 2 Przedsiębiorstwa Budowlano – Drogowego „BIALEKO” W. i A. Pietruczuk
s. c., Fasty ul. Dzikowska 6 , 15-694 Białystok otrzymała 79,89 pkt;
- oferta nr 3 Sokólskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o. 16-100 Sokółka, ul. Wodna 7 otrzymała 86,92 pkt;
- oferta nr 4 Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „UNIDROG” Sp. z o. o. 19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 4 otrzymała 100,00 pkt;
- oferta Nr 5 Augustowskiego Przedsiębiorstwa Drogowego S. A. , ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów otrzymała 94,68 pkt.w/z STAROSTY
mgr inż. Jan Zabielski
WICESTAROSTA

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:53 dnia 9.6.2010r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00